Trainingsweek Matchability over een maand van start

Geplaatst op 24 juli 2017 door Pepijn van Peppen

Over precies een maand start onze jaarlijkse trainingsweek voor (aanstormend) corporatietalent weer. De groep is zeer divers samengesteld: van afstudeerstagiaires tot jong talent met al wat werkervaring. De trainingsweek is leerzaam en informeel en vindt plaats op een unieke locatie. Wij bieden hen een intensieve en integrale training, waarbij de deelnemers kennismaken met bijna alle facetten van het werken bij een woningcorporatie. De trainers zijn professionals uit de woningcorporatiesector, van een beleidsadviseur tot en met een manager Financiën. Ook onze collega’s vertellen over hun ervaringen over werken in de woningcorporatiesector. Ze delen hun kennis en expertise op basis van de functies en projecten die ze invullen. Onder meer de onderstaande onderwerpen komen aan bod in de trainingsweek:

  • Een woningcorporatie heeft gemiddeld ongeveer 32 hoofdprocessen, waarbij het verhuurmutatieproces één van de primaire processen is. In een training door een professional Wonen en een mutatieopzichter wordt het verhuurmutatieproces toegelicht, waarbij aandacht is voor onder meer procesmanagement, procesoptimalisatie, risicobeheersing en ICT-ondersteuning, maar ook voor wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van passend toewijzen en intermediaire verhuur.
  • Op het vlak van huurrecht doen zich bij woningcorporaties veel praktische vraagstukken voor. De (ver)huurder is vaak niet volledig op de hoogte van de wettelijke rechten en -verplichtingen. Een (ver)huurder kan wel een probleem gerelateerd aan (ver)huur van onroerende zaken als zodanig herkennen en onder woorden brengen, maar mist vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen. In een training door een jurist wordt aan de hand van veelvoorkomende cases het juridisch bewustzijn en de juridische kennis vergroot.
  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum één privacywet geldt in de volledige Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Als de AVG van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Woningcorporaties bezitten en verwerken in de dagelijkse praktijk veel persoonsgegevens. Denk hierbij aan inkomensgegevens, het burgerservicenummer of medische gegevens die nodig zijn voor passende huisvesting. Maar handelen zij daarbij conform de geldende privacywetgeving? Zijn de (interne) werkprocessen aangepast, bijvoorbeeld? In een training door een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) worden de deelnemers meegenomen in de AVG en wordt een praktisch stappenplan aangereikt.
  • Voor sommige corporaties is het jaarlijks weer een hele klus waar ze tegenop kijken, het afrekenen van de stook- en servicekosten. Voor andere corporaties is het slechts een administratieve handeling. De ‘ingewikkeldheid’ hangt samen met de verscheidenheid aan afspraken / contracten en de wijze van administreren. Maar of het nu een ingewikkelde puzzel is of een klusje dat in de dagelijkse gang van zaken geklaard is, de vraag die af en toe speelt, is: ‘Handelen we conform de geldende wet- en regelgeving?’. In een training door een professional stook- en servicekosten wordt het stook- en servicekostenproces toegelicht en is er specifiek aandacht voor wet- en regelgeving met betrekking tot onder meer de btw en de levering van warmte en koude.
  • Corporatieprofessionals die niet op een financiële afdeling werken, krijgen steeds vaker te maken met financieel-economische zaken. Dat vraagt praktische, direct toepasbare kennis en inzicht op dit gebied. Hoe lees je bijvoorbeeld een jaarrekening? Wat zijn de belangrijkste financiële ratio’s voor het WSW en de Autoriteit woningcorporaties? Een manager Financiën neemt de deelnemers hierin mee. We combineren deze training met de diverse functies en werkzaamheden op de afdelingen Financiën en Control.
  • Portefeuillemanagement bij woningcorporaties is meer dan ooit nooit om de maatschappelijke doelstellingen te realiseren, met behoud van de financiële continuïteit. Een adviseur Strategie en Portefeuille neemt de deelnemers met behulp van driekamermodel mee in de route van het transformeren van de huidige portefeuille naar de wensportefeuille. Deze route wordt vastgelegd in de portefeuillestrategie, een sturend instrument in relatie tot de tactische besluitvorming (assetmanagement). De training laat zien hoe het sturen op de portefeuille verankerd kan worden in de planning- en controlcyclus en hoe omgegaan kan worden met de wijzigen in de omgeving en in wet- en regelgeving, met oog voor de kwaliteit van het proces.
  • De juistheid en volledigheid van de (object)data, zoals kenmerken van het vastgoed en informatie uit de huurcontracten, is cruciaal voor woningcorporaties. In veel gevallen is de data nog niet op orde. Onjuiste of onvolledige data leiden onherroepelijk tot een onjuiste interpretatie of onjuiste verantwoordingsinformatie.Een specialist op het terrein van data op orde neemt de deelnemers mee in de praktische stappen die woningcorporaties kunnen zetten om hun (vastgoed)data op het gewenste niveau te brengen, zodanig dat er op basis van deze data ook echt gestuurd kan worden.

In werkgroepen gaan de deelnemers aan de slag met concrete casussen, waarbij tegelijkertijd de presentatievaardigheden worden geoefend. Zo stomen wij enerzijds de aanstormende talenten klaar voor een stage, traineeship of dienstverband bij een woningcorporatie of bij ons en verrijken we anderzijds de al aanwezige (corporatie)kennis bij de deelnemers. Aan het einde van de week is er ook iets te winnen. De beste deelnemer(s) bieden we namelijk een traineeship aan. Wij hebben er zin in en stellen de kandidaten na de trainingsweek graag in een blog aan u voor! We verklappen alvast dat het trainees op het gebied en / of snijvlak van juridische dienstverlening, financiën en IT zijn …