Vijf tips voor woningcorporaties om het lokale beleid te beïnvloeden

Geplaatst op 4 augustus 2017 door Niels van den Aker

Van mei tot en met december 2017 schrijven de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In aanloop naar deze verkiezingen kunnen woningcorporaties hun kans grijpen om het lokale beleid voor wonen en bouwen te beïnvloeden. Tegelijkertijd zoeken de verkiezingsprogrammacommissies suggesties voor hun standpunten. Een uitgelezen lobbykans. In deze blog delen we vijf tips om de verkiezingsprogramma’s 2018-2022 van de lokale politieke partijen te beïnvloeden. Het kan namelijk nog nét!

  • Zoek uit wie er in verkiezingsprogrammacommissie zitten. De zittende wethouder die zich met de portefeuille volkshuisvesting bezighoudt heeft – in ieder geval informeel – grote invloed. Daarnaast is verdiepen in de verkiezingsprogramma’s 2014-2018, specifiek ten aanzien van de thema’s op het gebied van de volkshuisvesting, raadzaam.
  • De verkiezingsprogrammacommissie verzamelt vaak actief input voor het programma. Op de website van de betreffende politieke partijen is vaak informatie te vinden over georganiseerde lobbymomenten om suggesties bij de inwoners en organisaties op te halen voor het programma. Zijn deze bijeenkomsten al achter de rug? Vraag dan aan een lid van de commissie welke informatie ze belangrijk vinden en hoeveel informatie ze nodig hebben en in welke vorm. Wat betreft de vorm kan concreet gedacht worden aan het organiseren van een politiek café, waarin met een of meer politieke partijen de stand van de volkshuisvesting en de plannen voor de komende jaren besproken worden, eventueel samen met stakeholders.
  • Maak de corporatie (meer) bekend bij politici in aanloop naar de verkiezingen. Daartoe kan bijvoorbeeld een eenvoudige flyer gemaakt worden met kerngegevens over de corporatie, waarin staat welke prestatieafspraken zijn gemaakt, wat de concrete voornemens voor de komende periode zijn (strategisch plan) en welke dilemma’s de corporatie graag wil bespreken. Welke meerwaarde kan de corporatie bieden binnen de gemeente? Wat heeft de corporatie in dat kader nodig van de gemeente?
  • In een (digitale) nieuwsbrief of in het bewonersmagazine kunnen de voor de corporatie belangrijke thema’s uitgelegd worden, bijvoorbeeld door middel van een interview met de directeur-bestuurder, door het plaatsen van een overzicht van de volkshuisvestingsstandpunten van de lokale partijen of door kandidaat-raadsleden te interviewen en een aantal gerichte vragen te stellen over hun plannen voor de volkshuisvesting.
  • Maak gebruik van het netwerk van directe collega’s en zet deze medewerkers in in de lobby; zij hebben immers vaak overleg of contact met ambtenaren van de gemeente. Maak ze bewust van de lobbydoelen, zodat ze in een overleg dat over thema A gaat, ook gebruikt kan worden om thema B onder de aandacht te brengen. Vraag om een terugkoppeling van de signalen die in de ambtelijke overleggen, ook buiten de agenda om, afgegeven worden.

Meer weten? Of wilt u kennis en ervaringen uit de praktijk uitwisselen? Neem dan gerust contact met me op!