Wat wijzigt er voor woningcorporaties in 2018?

Geplaatst op 5 januari 2018 door Niels van den Aker

Op de eerste plaats willen we u via deze blog het beste wensen voor 2018, in alle opzichten. Ook in dit nieuwe jaar verandert er het een en ander wat betreft wet- en regelgeving voor woningcorporaties. In deze blog vatten we de belangrijkste wijzigingen samen, gekoppeld aan de beleidsthema’s.

Betaalbaarheid

  • Per 1 januari 2018 zijn corporaties verplicht om ten minste 90% van de aangeboden sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 41.056 en ten minste 80% aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798.
  • De pensioengerechtigde leeftijd in 2018 is 66 jaar. Huurtoeslagontvangers krijgen pas vanaf die leeftijd te maken met de regeling voor gepensioneerden.
  • De maximale inkomensgrenzen in relatie tot de huishoudgrootte, passend toewijzen en het recht op huurtoeslag zijn gewijzigd.
Type huishouden Huishoudinkomen per jaar Maandelijkse kale huurprijs per maand

Onder de AOW-grens
Eenpersoonshuishouden ≤ € 22.400 € 597,30
Tweepersoonshuishouden ≤ € 30.400 € 597,30
Drie- en meerpersoonshuishouden ≤ € 30.400 € 640,14
Boven de AOW-grens
Eenpersoonshuishouden ≤ € 22.375 € 597,30
Tweepersoonshuishouden ≤ € 30.400 € 597,30
Drie- en meerpersoonshuishouden ≤ € 30.400 € 640,14

 In 5% van de gevallen mogen corporaties afwijken van bovenstaande tabel.

  • Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4% verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. Voor onzelfstandige woongelegenheden, zoals kamers, mag de huur per 1 juli 2018 met maximaal 2,9% worden verhoogd. In de Staatscourant staat bij dit type woonruimte een verkeerd percentage: 3,9%. Dit percentage wordt deze maand gerectificeerd.
  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de warmtetarieven vastgesteld voor 2018, waaronder de maximumprijs. De jaarnota voor een gemiddeld huishouden stijgt met ongeveer € 58. De Warmtewet uit 2014 is aangepast en de herzieningen zijn ter consultatie voorgelegd aan de markt. De herziene Warmtewet zou in 2018 in werking moeten treden, maar onduidelijk is nog wanneer.

Beschikbaarheid

Voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten, zoals kantoren, naar huurwoningen zijn er twee wijzigingen. De uiterste indiendatum voor het aanmelden van de voorgenomen investering wordt met twee jaar verlengd tot eind 2019. En voor voorgenomen investeringen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend moet het gaan om huurwoningen met een huur lager dan de eerste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.

Kwaliteit en duurzaamheid

  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft zowel particulieren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan tot en met 31 december 2018. Voor 2018 is het budget 100 miljoen euro.
  • De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht, zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2018. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximale schaduwprijs van € 1,00 per m² bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar.

Overig

  • De verhuurderheffing zal door stijgende WOZ-waarden verder stijgen naar 1,75 miljard euro. Het nieuwe tarief is 0,591% van de WOZ-waarde van de woning. De verhuurderheffing wordt per 1 januari 2018 berekend over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000 euro. Dit bedrag zal vervolgens jaarlijks stijgen met de gemiddelde stijging van de waarde van woningen. Rijksmonumenten zijn per 1 januari 2018 vrijgesteld van verhuurderheffing. Verder is de heffingsvrije voet verhoogd van 10 naar 50 woningen. Verhuurders hoeven over hun eerste 50 woningen dus geen verhuurderheffing te betalen.
  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De nieuwe AVG vereist transparante implementatie en documentatie op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
  • Tot 1 januari 2019 mogen gebruiksoppervlaktes volgens het kadaster (BAG) of de meetinstructies voor de WOZ gebruikt worden (dus tot en met de jaarrekening 2018). In 2019 moet elke woning beschikken over een gebruiksoppervlakte vastgesteld volgens NEN 2580 óf zoals bepaald voor de energie-index. Voor onzelfstandige wooneenheden mag tot 2019 het gebruiksoppervlakte uit het WWS gebruikt worden. Deze uitzondering is toegestaan omdat voor deze eenheden geen BAG of WOZ beschikbaar is.