Privacy statement

Matchability B.V. is gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Stadionlaan 91-I, 5213 JJ en is een detacheringsorganisatie binnen de woningcorporatiesector. Denk hierbij aan de volgende activiteiten: detacheren, werving en selectie, training en opleiding, carrière- en loopbaanadvies en het bemiddelen van zzp’ers.

Matchability B.V. respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van haar site en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die u met Matchability B.V. deelt. Matchability B.V. is bewust van het vertrouwen dat u in haar stelt en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Om de dienstverlening die Matchability B.V beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelt en verwerkt zij de persoonsgegevens van iedereen met wie Matchability B.V. een samenwerking aan gaat.

Met dit privacy statement verklaart Matchability B.V. welke gegevens zij verzamelt en voor welk doel, hoe zij uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. De verwerking van gegevens is in overeenstemming gebracht met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Matchability B.V. is als (verwerkings)verantwoordelijke aan te merken in de zin van de AVG.

Persoonsgegevens en doeleinden 

Matchability B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Deze wordt opgedeeld in twee categorieën.

Voor opdrachtgevers: 

 • De acquisitie van opdrachten en het matchen hiervan met young professionals, zzp’ers of stagiairs.

 • U op de hoogte houden van onze dienstverlening en overige activiteiten per e-mail, post of telefoon.

 • U op de hoogte houden van ontwikkelingen in de corporatiesector, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, blogs, magazines, boeken en trainingen.

Voor kandidaten: 

 • De administratie ter uitvoering van eventuele arbeidsovereenkomsten.

 • Een opdracht bij de opdrachtgever vastleggen in een overeenkomst en deze ook te onderhouden en na te komen.

 • Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers door training en opleiding.

 • De naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie, zoals arbeidswetgeving, fiscale wetgeving en sociale zekerheidswetgeving.

Matchability B.V. verwerkt bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten de volgende gegevens.

Van opdrachtgevers: 

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

 • Functie.

Van kandidaten: 

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.

 • Curriculum vitae (CV), motivatie, informatie over opleiding, stages en werkervaring.

 • Gegevens over trainingen en/of opleidingen die u zelf of bij ons heeft gedaan of gevolgd.

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.

 • Andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zoals referenties.

 • Pasfoto (optioneel).

Van werknemers: 

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.

 • Curriculum vitae (CV), motivatie, informatie over opleiding, stages en werkervaring.

 • Diploma’s.

 • Gegevens over trainingen en/of opleidingen die u zelf of bij ons heeft gedaan of gevolgd.

 • Gegevens over verzuim en verlof.

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs.

 • Overige gegevens gerelateerd aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, waaronder pensioengegevens.

 • Video.

Grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens 

Matchability B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming van de kandidaat en opdrachtgever en/of de met hen afgesloten overeenkomst ten aanzien van haar bedrijfsvoering, dienstverlening of wettelijke verplichting.

Delen met derden 

Matchability B.V. kan uw persoonsgegevens delen met soortgelijke organisaties, opdrachtgevers en verwerkers, die namens Matchability diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook kan zij gegevens delen, wanneer zij daartoe wordt verplicht zoals bij een gerechtelijk bevel of vonnis.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, ter uitvoering van de overeenkomst, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens

U kunt altijd uw gegevens opvragen bij Matchability B.V. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, zogenoemd het recht van bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk inzageverzoek, laat Matchability B.V. u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Beveiliging persoonsgegevens 

Matchability B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek en de kosten voor het implementeren van de maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Matchability B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen of opmerkingen 

Wij controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid voldoen. Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

Matchability B.V.
Stadionlaan 85
5213 JJ ‘s-Hertogenbosch
085 82 26 595
info@matchability.nl 

Wijzigingen in privacy statement 

Matchability B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Matchability B.V.