Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Matchability B.V. (hierna: Matchability) is gevestigd te ’s-Hertogenbosch en is een detachering- en projectenorganisatie binnen de vastgoedsector. Denk hierbij aan de volgende activiteiten: detacheren, werving en selectie, training en opleiding, carrière- en loopbaanadvies, het bemiddelen van zzp’ers, uitvoeren van projectmatig werk en (juridische) advisering.

Wij respecteren de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van onze website en dragen zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt. Wij zijn bewust van het vertrouwen dat ons gegeven wordt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Om de dienstverlening die wij beschikbaar stellen goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een samenwerking aan gaan. Met deze privacyverklaring verklaren wij welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel, hoe wij dit beschermen en welke rechten er zijn voor betrokkenen en hoe deze uitgeoefend kunnen worden.  De verwerking van gegevens is in overeenstemming gebracht met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Matchability is als (verwerkings)verantwoordelijke aan te merken in de zin van de AVG.

Op basis van welke grondslagen verwerkt Matchability gegevens?

Wij verwerken alleen jouw gegevens voor zover dit mag van de wet. Dat betekent dat we voor iedere verwerking een grondslag zullen aanwijzen. Op basis van de volgende grondslagen verwerken wij persoonsgegevens: 

 • Overeenkomst: alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het komen tot of kunnen uitvoeren van een overeenkomst met ons.
 • Wettelijke plicht: gegevens die wij verplicht moeten doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang: gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van Matchability en de inbreuk op jouw privacy;

Als we geen van de bovenstaande grondslagen hebben vragen wij altijd jouw ondubbelzinnige toestemming, deze mag altijd weer ingetrokken worden.

Waarom verzamelt Matchability mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens, voor zover we deze nodig hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening en de volgende doeleinden:

 • Interne bedrijfsvoering
 • Marketingactiviteiten, relatiebeheer en productontwikkeling, waaronder het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het aangaan van contracten met klanten en andere derden en het hierbij verlenen van diensten en/of producten;
 • facturering, debiteuren- en crediteurenadministratie, waaronder het treffen van incassomaatregelen;
 • werving en selectie, waaronder sollicitaties.

 

Welke persoonsgegevens gebruikt Matchability van mij?

Van onze klanten, contactpersonen en derden verzamelen wij de volgende gegevens ten behoeve van onze dienstverlening en noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hiervoor benoemd zijn:  

 • Contactgegevens van klanten en derden; naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie en ten slotte informatie die vrijwillig wordt aangeleverd zoals bij een enquête of contactformulier.
 • Financiële gegevens waarvan verwerking noodzakelijk voor de doeleinden die hiervoor benoemd zijn. Het gaat hierbij om gegevens zoals bankrekeningnummer en betaalgegevens.
 • Voor onze adviezen en juridische dienstverlening: de inhoud van dossiers, zoals correspondentie, processtukken, adviezen, verslagen en uiteenlopende stukken die verband houden met de een aan ons verstrekte opdracht tot juridische dienstverlening. In voorkomende gevallen worden daarbij bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Gegevens voor onze personeelsadministratie: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan, Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs en eventuele overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wanneer delen wij gegevens met derden?

Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Denk hierbij aan ons personeelssysteem, urenregistratiesysteem, Microsoft 365 en onze IT-leverancier.

Wij hebben de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Ook kunnen wij gegevens delen, wanneer wij daartoe worden verplicht zoals bij een gerechtelijk bevel of vonnis. In de overige gevallen zullen wij altijd eerst toestemming vragen, voordat wij persoonsgegevens delen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, ter uitvoering van de overeenkomst, dan wel zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden de persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Als betrokkene heb je rechten ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Dit betreffen de volgende rechten:

 • Recht op informatie: je hebt het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt.
 • Recht op inzage en afschrift: Je hebt het recht je eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. Je hebt ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Als persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin je inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.
 • Recht op correctie en aanvulling: Je hebt het recht gegevens te laten verbeteren en/of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing: Je hebt het recht om ons te verzoeken gegevens van jou te verwijderen (gegevenswissing). Wanneer bijvoorbeeld gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, we de gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer de toestemming wordt ingetrokken.
 • Recht van beperking: Je hebt het recht te vragen de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), als een van de volgende punten van toepassing is: de persoonsgegevens zijn onjuist, de verwerking is onrechtmatig, wij hebben de gegevens niet meer nodig maar jij nog wel, er is bezwaar tegen de verwerking en zijn in afwachting van antwoord.
 • Dataportabiliteit: ons te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op bezwaar: Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Je kunt ons vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Een verzoek om een van bovenstaande rechten te gebruiken kan schriftelijk ingediend worden per e-mail aan: info@matchability.nl.

Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek nader bericht van ons. Het verzoek als hiervoor bedoeld dient duidelijk en gemotiveerd aan ons voorgelegd te worden. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende gegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij je te identificeren wanneer wij het verzoek in behandeling nemen. 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Matchability heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek en de kosten voor het implementeren van de maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens beveiligen volgens de juiste normen.

Onze medewerkers die persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van jouw gegevens verplicht. Bovendien krijgen alleen de medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens die deze toegang ook echt nodig hebben voor de werkzaamheden.

 

Hoe kunt u vragen stellen of een klacht indienen?

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen op de volgende wijze: 

Info@matchability.nl

Of per post aan: 

Matchability B.V.
Victorialaan 15
5213 JG ‘s-Hertogenbosch 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Matchability behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Matchability.