Beleid en het begeleiden van projecten bij Charlotte van Beuningen

Jeannot Bechger, interim-manager Wonen

Aanleiding
Charlotte van Beuningen heeft haar ondernemingsplan herijkt. Met name op de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid zijn de doelen aangepast. De huidige beleidsstukken sloten niet meer aan op deze (nieuwe) doelen. Daarom is Niels gevraagd om deze beleidsdocumenten samen met de organisatie in lijn te brengen met het nieuwe ondernemingsplan. Dat heeft Niels gedaan voor onder meer het leefbaarheidsbeleid en het duurzaamheidsbeleid, maar ook op het gebied van facetbeleid (onder meer ZAV-beleid, het opzetten van een kennisbank voor het KCC en het beleid ten aanzien van het vervangen van schuttingen en het aanbrengen van zonwering). Het doel hiervan is dat de beleidsdocumenten een concrete vertaling vormen van de speerpunten ‘We gaan natuurlijk voor groen door te investeren in een duurzame, energiezuinige woningvoorraad’ en ‘We willen verdere tweedeling van de samenleving inperken door te investeren in leefbaarheid’.

Verder speelden er bij Charlotte van Beuningen een aantal specifieke en complexe projecten met een grote impact op de organisatie. Het betreft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), wat inhoudt dat er een grote infrastructurele aanpassing plaatsvindt (namelijk het verleggen van het spoor) in een dichtgebouwd gebied met zo’n 1.700 direct betrokkenen, waaronder huurders van Charlotte van Beuningen. Voor hen wil Charlotte van Beuningen het zo goed mogelijk regelen. Niels is gevraagd om het contact met ProRail te begeleiden, waarbij het uitgangspunt is om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Verder speelden er nog andere projecten, zoals de overname van een woonwagenlocatie van de gemeente Vught, de overname van een zorgcomplex én de oplevering van een groot nieuwbouwproject (de Grote Zeeheldenbuurt), waar Charlotte van Beuningen een verbindende (interne) projectleider voor zocht. Ook die rol werd bij Niels belegd.

Aanpak
Niels is een echte verbinder én een aanpakker. Iemand met veel verstand van zaken. Iemand die snel schakelt en luistert naar ieders inbreng en op basis daarvan tot een besluit komt dat op draagvlak van rekenen. Op een natuurlijke en positieve manier bereikt hij veel. Niels is betrokken, flexibel en heeft aandacht voor de collega’s. Hij is heel snel onderdeel geworden van het team. Met een gezonde dosis humor en zijn brede kennis bereikt Niels veel. Een prima adviseur én projectleider, die resultaatgericht is en ook oog heeft voor een goede en vlotte overdracht naar zijn opvolger.

Resultaat

 

Niels heeft gezorgd voor goede, heldere beleidsstukken, met waardering van huurdersorganisaties en RvC tot collega’s. De kennisbank voor het KCC wordt veelvuldig geraadpleegd en bevat de vertaling van het ondernemingsplan en de (herijkte) beleidsstukken. Hij heeft het beheer van deze kennisbank op een goede manier overgedragen aan het KCC.

Verder heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de overeenkomst tussen ProRail en Charlotte van Beuningen wat betreft het Programma Hoogfrequent Spoor die op draagvlak van de huurders kon rekenen. Samen met ProRail heeft hij verschillende gesprekken gevoerd bij huurders thuis en dat heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat.

Ook heeft Niels een sleutelrol vervuld als interne projectleider bij de oplevering van het nieuwbouwproject de Grote Zeeheldenbuurt, met name in de nazorgfase. Communicatie, bewonersparticipatie, opleverpunten: allemaal onderwerpen die bij hem in goede handen waren. Samen met het projectteam heeft hij alle huurders in twee belavonden bereikt en geluisterd naar alles wat goed ging en naar wat nog beter kon. Op dat laatste is direct actie ondernomen en dat heeft geleid tot tevreden bewoners in een prachtig nieuwbouwproject.

Ook op de overige projecten waar Niels nadrukkelijk bij betrokken was, kijk ik met veel tevredenheid terug. De overname van de woonwagenlocatie is, nadat het al heel wat jaren in de prestatieafspraken stond maar waarbij we vastliepen op de interne capaciteit, een feit. Evenals de overname van een zorgcomplex in het kader van het scheiden van wonen en zorg. Bij beide dossiers heeft Niels ook gezorgd voor een perfecte overdracht en heeft hij het MT tussentijds formeel en informeel op de hoogte gehouden, onder meer via heldere MT-stukken.

Ook na het afronden van zijn opdracht bij Charlotte van Beuningen bleef Niels altijd bereikbaar en beschikbaar voor vragen en dat waardeer ik zeer!