Klantverhaal Woonpartners (her) implementatie ZAV-beleid.

Kristel Yildirim, bestuurssecretaris bij Woonpartners

Wat was de aanleiding van het project?
Woonpartners hanteert een ZAV-beleid en medewerkers liepen bij de uitvoering van het beleid tegen knelpunten aan. Zo kwamen ze met regelmaat bij renovatie- en onderhoudsprojecten ZAV’s tegen en konden zij niet terugvallen op een dossier op basis waarvan huurders konden worden aangesproken. Dit kwam met name doordat ZAV’s zowel bij de aanvraag als bij mutatie niet of niet goed werden geregistreerd. Onze wens was dan ook om te zorgen voor kennis van en toepassing door medewerkers van het ZAV-beleid en gelijktijdig voor bewustwording van het belang van een goede registratie.

Hoe is het aangepakt?
Lisa en Nicky begonnen met een startbijeenkomst voor medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het ZAV-beleid. Het was een kick-off van het project met uitleg van de verschillende processen die horen bij uitvoering van het ZAV-beleid en uitleg over de aanpak van het JCP.
Met interviews werden vervolgens de knelpunten aangescherpt en kon de huidige werkwijze in kaart worden gebracht.

Met verschillende wekelijkse sessies, steeds met kleine groepjes medewerkers, werd het abstractieniveau uit het beleidsstuk en de wettelijke kaders gehaald en teruggebracht naar de casuïstiek van medewerkers. ‘Oké, je treft een aanbouw aan en die is niet aangevraagd, waar begin je?’. Welk formulier voor welke ZAV en waarom? De focus kon worden gelegd op de toepassing in het werk en ieder groepje schreef mee aan het werkproces ZAV.

Resultaat

Er is met de ZAV-rapportage, waarin het proces en de aanbevelingen staan, en het bijbehorende werkproces een basis gelegd voor een geïmplementeerd ZAV-beleid waarbij ook inzicht is gegeven in wet- en regelgeving. Medewerkers zien het belang in en erkennen de noodzaak van een eenduidige vastlegging in systemen. Ze zijn in staat gesteld verbanden te leggen in de verschillende processen die zich voordoen in het klusrecht; van de aanvraag tot goedkeuring en van onderhoud tot aan (tijdelijke) verwijdering ervan.